Analize Izdvojeno Zaštita imovine

RADOVIĆ: Sredstva prinude se primjenjuju samo kada nema druge solucije

Crnogorskim zakonima je uređena djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država kao i uslovi i način vršenja poslova zaštite i druga pitanja od značaja za vršenje poslova zaštite.
Djelatnost zaštite obuhvata sprječavanje ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine i sprječavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima i imovini koji se štite. Djelatnost zaštite obavlja se kao fizička i tehnička zaštita.
Djelatnost zaštite mogu da obavljaju privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su upisani u Centralni registar privrednih subjekata i imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite izdato u skladu sa ovim zakonom. Poslove zaštite vrše fizička lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao preduzetnici ili zaposleni u privrednom društvu.
U obavljanju poslova zaštite zabranjeno je praćenje trećih lica bez ili uz upotrebu tehničkih sredstava, prikupljanje podataka o licu bez njegove saglasnosti i preduzimanje drugih mjera koje po sadrţaju predstavljaju policijska ovlašćenja, ako zakonom nije drugačije propisano. U obavljanju djelatnosti zaštite ne mogu se vršiti poslovi zaštite za strane odbrambene, bezbjednosne i kontraobavještajne službe.

Lisice

Zoran Radović predavač u Obrazovnoj ustanovi Urban protection training centar u Podgorici, odgovarajući na pitanje da li električni paralizator spada u sredstva prinude, odnosno da li ga lice koje vrši poslove zaštite može nositi u štićenom prostoru-objektu i da li ovu vrstu oružja mogu da nose građani na javnom mjestu kaže da je zakon precizan i da su u Zakonu o zaštiti lica i imovine ( ,,Službeni list CG“ br.43/2018), u čl.37 i 47 propisana su ovlašćenja lica koja vrše poslove zaštite u vršenju poslova zaštite.
“Tako je u članu 37. navedenog zakona propisano da radi vršenja poslova zaštite, lice koje vrši poslove zaštite, ovlašćeno je da utvrdi identitet; daje upozorenja i izdaje naređenja; zaustavi i izvši pregled lica, predmeta vozila i plovila; privremeno oduzme predmete; zadrži lice zatečeno u vršenju krivičnog djela i prekršaja; obezbijedi mjesto događaja i upotrijebi sredstva prinude. U članu 47. propisano da su sredstva prinude fizička snaga, ručni sprej sa nadražujućim, dejstvom, sredstva za vezivanje, posebno dresirani pas i vatreno oružje”, kaže Radović.

Biber sprej

On ističe da je iz navedenih zakonskih odredbi, nesporno da električni paralizator ne spada u sredstva prinude i da ga shodno tome, lice koje se bavi poslovima zaštite ne može nositi prilikom vršenja poslova zaštite u štićenom prostoru-objektu.
“Važeći zakon, u odnosu na zakon o zaštiti lica i imovine (“Službeni list CG“ br.1/14) je umjesto hemijskih sredstava, kao sredstvo prinude propisao-ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, a propisano je i novo ovlašćenje –privremeno oduzimasnje predmeta. U primjeni navedenih sredstava prinude, zakon propisuje obavezu dosljednje primjene principa zakonitosti, nužnosti i proporcionalnosti, razradjujući ih u norme obavezujućeg karaktera. Princip zakonitosti znači da lice koje se bavi poslovima zaštite može primjenjivati isključivo sredstva prinude navedena u članu 47., kao i da ova sredstav prinude može upotrijebiti na način i po postupku precizno propisanim Zakonom i odgovarajućim pravilnikom”, ističe Radović.

Elektro šoker

On naglašava da princip nužnosti znači, da će lice koje vrši poslove zaštite upotrijebiti sredstva prinude samo ako se na drugi način ne može zaštiti štićeno lice i štićeni objekat.
“Znači, od zaštitara se traži da sredstva prinude upotrijebi kada se drugim ovlašćenjima koja nijesu prinundna ne može zaštiti lice i štićeni objekat. Princip proporcionalnosti zanači da lice koje vrši poslove zaštite, upotrijebi će sredstva prinude , tako da se zaštita štičenog lica i štićenog objekta izvrši srazmjerno opasnosti koju treba otkloniti i sa najmanje štetnim posledicama po lice protiv koga se sredstva prinude upotrebljavaju. Nepostupanje na navedeni način, lice koje vrši poslove zaštite čini prekršaj za koji je predvidjena novčana kazna od 30 do 2000€”, ističe ovaj stručnjak za bezbjednost.

Pendrek

Radović podsjeća da je električni paralizator ručna naprava koja pomoću viskog električnog napona privremeno onesposobljava lice. Dozvoljena je nabavka, držanje, nošenje i prenošenje ovog oružja bez isprava i prijavljivanja. Ovo oružje , shodno članiu 33. stav 7 Zakona o oružju (,,Službeni list CG“br.4/2015) ne smije na javnom mjestu učiniti vidljivim drugim licima niti se smije nositi na način koji ih uznemirava. Nošenje električnog paralizatora na javnom mjestu, suprotno navenenoj zakonskoj odredbi je prekrsaj za koji je predvidjenja novacana kazna od 30 do 500€.

Related Posts