Bezbjednost Izdvojeno

Zanimanje zaštitar – rješenje za nezaposlene

Zanimanje zaštitar imovine i lica i dalje je deficitarno, traženo i cijenjeno na tržištu rada u Crnoj Gori. Zbog toga je Zavod za zapošljavanje često nezaposlenim licima omogućava besplatnu obuku, nakon čega kandidati polagažu i ispit za dobijanje sertifikata.

Prema nezvaničnim procjenama Crnoj Gori nedostaje od 2000 do 2500 zaštitara sa licencom.

Obuka za zanimanje zaštitar traje 25 do 28 radnih dana i izuzetno je zahtjevna. Pravo da pohađaju kurs imaju osobe sa najmanje trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.

Obuku za ovo deficitarno, perspektivno i izuzetno cijenjeno zanimanje realizuje i organizator obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro iz Podgorice.


“Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama. Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju svoje radne zadatke”, kaže vlasnik Urban Protection Training Centar Montenegro Aleksandar Đuričković.

On naglašava da zaštitatri u svakom slučaju moraju imati licencu kako bi mogli legalno da rade I da ostvare svoja prava.

Inače, obuka za zaštitare u Urban Protection Training Centar Montenegro traje četiri nedjelje.

Predmeti su Pravni aspekti zaštite lica i imovine, Fizička zaštita, Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, Obuka u rukovanju naoružanjem, Osnovi kriminalistike, Osnovi komunikacije , ljudskih prava i etike, Osnovi prve pomoći i Samoodbrana ( ukupno 172 časa).
Đuričković naglašava da kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa , kao i konsultacija i popravnog ispita bez novčane nadoknade.

Obuku je moguće proći I po Ugovoru o programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaključenom između Zavoda za zapošljavanje i Organizatora obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro.

Nakon pet nedjelja teorijske i praktične obuke slijedi provjera znanja. Ukoliko kandidati polože dobijaju sertifikat. Nakon sertifikata, po Zakonu o zaštiti lica i imovine i pravilnicima, ta lica su dužna da podnesu zahtjev za dobijanje dozvole za rad u administraciji unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje polaganje stručnog ispita. To je uslov da se dobije dozvola za rad. Kandidate ispituju komisije formirane od strane Ministarstva. Ispiti su iz svih osam oblasti i tek kada polože taj ispit oni dobiju dozvolu za rad, koja važi pet godina.

Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti u UPTC Montenegro Ulica Dr Vukašina Markovića 80, Podgorica
tel: +382 (0) 20 290 209

e-mail: direktor@uptc.me
tel: +382 (0) 20 290 209
fax: +382 (0) 20 290 209
mob: +382 (0) 67 671 993

+382 (0) 67 266 589

 

Related Posts