Crna Gora Vijesti

SAVJETOVALIŠTE “LIČNA KARTA”- ŠANSA ZA BIVŠE OSUĐENIKE

Postpenalno savjetovalište “LIČNA KARTA USPJEHA”, koje je pokrenula NVO Identitet, osnovano je kao multifunkcionalno i odražava oblike rada za bivšim osuđenicima. U savjetovalištu su angažovana stručna lica: psiholog-psihoterapeut sa iskustvom u reintegraciji osuđenika, andragog i etičar.

“S obzirom na to da na izdržavanje kazne dolaze ličnosti sa svojim individualnim osobenostima i personalitetom karakterističnim za svoj dotadašnji i ustaljen način života, ovom obliku tretmana se pristupa sa posebnom pažnjom. On nastaje  kao  potreba  s  obzirom  na  individualne  razlike  između  osuđenih  lica,  te pomaže  najprije  u  samom  procesu  adaptacije  zatvorenika. Individualni tretman prestavlja rad za pojedince tzv. u „četiri  oka“, kažu iz ove NVO.

Individualni   tretman, kako pojašnjavaju, se  određuje kao vid individualnog savjetovanja  za  kojim  postoji  potreba  kod  svih  ljudi. “Ono ima za cilj promjenu ponašanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom psihologa i osuđenog lica i vodi razgovor  sa  osuđenim.  To  je  u  svakom slučaju  i  odnos  ličnog  povjerenja  koji  se  ostvaruje između  psihologa  i osuđenika odnosno pritvorenika”, navode iz Identiteta.

Grupni  tretman  predstavlja  oblik  rada  sa bivšim  zatvorenicima  koji  za  cilj  ima praćenje  lica  u  grupi,  njihovo  ponašanje  i  dijagnosticiranje  svih  interakcija  i interpersonalnih  odnosa  u  njoj.

“U penološkoj  praksi  ima  za  cilj  otklanjanje kriminalnih oblika ponašanja zatvorenika, u onim segmentima u kojim individualni rad  ne  može  dati  najbolje  rezultate, prvenstveno  kada  posmatramo  čovjeka  kao socijalno  biće,  što  on  u  biti  i  jeste. Grupni  tretman  ima svoje ciljeve  kojima se postiže da se bivši zatvorenik osjeća kao prihvaćeno, a omogućava mu da stekne povjerenje u sebe i u svoje mogućnosti. Takođe, lice postaje tolerantnije uz prihvatanje pozitivne inicijative, ispoljavanja pozitivnih osjećanja i spremnosti da se uklopi u novonastale i neočekivane situacije”, kažu iz NVO.

Savjetovalište radi jednom nedjeljno za individualne i grupne tretmane, u prostorijama NVO Identitet, koje su prilagođene za obje vrste tretmana, a svakodnevno je otvorena linija za online podršku, tako da su na postavljena pitanja korisnici projekta dobijali odgovor u roku od 24 sata. Dio korisničke strukture su i osobe bliske bivšim osuđenicima, po potrebi, odnosno prihvatanju bivših osuđenika da budu uključeni u tretmane.

TRETMANI I PRISTUP KORISNICIMA SAVJETOVALIŠTA

Korisnici sajvetovališta “LIČNA KARTA USPJEHA” prijavljivali su se u nekoliko etapa. “Prva faza animiranja korisnika savjetovališta odvijala se u saradnji sa UIKS-om, slanjem obavještenja o savjetovalištu i mogućnostima koje osuđenici nakon napuštanja zatvora ili na uslovnoj slobodi imaju u okviru savjetovališta. Sa dijelom zatvorenika je održana radionica u UIKS-u i podijeljen je štampani materijal u kome su zatvorenici moli da se informišu o savjetovalištu”, pojašnjavaju iz NVO.

Druga faza animiranja se sprovodila sa bivšim osuđenicima koji su bili korisnici sličnih usluga NVO Identitet.

“Otežavajuće okolnosti i prepreke su bile u kontaktiranju korisnika, utoliko što je većina njih promijenila broj telefona. Animiranje je nastavljeno zahvaljujući nekolicini bivših osuđenika koji su informisali druge osuđenike i davali adekvatne informacije o benefitima savjetovališta, o svrsishodnom osnaživanju i o saradnji sa članovima porodice i prijateljima, ukoliko je to prihvatljivo ili potrebno bivšem zatvoreniku”, kažu iz Identiteta.

U maju 2022. godine je počelo formiranje korisničke strukture. Korisnici su upoznati sa uslovima korišćenja usluga savjetovališta, sa principima rada i sa mogućnostima koje se odnose na njihovo adaptiranje, podršku u skoro svim segmentima društvenog života, počev od zapošljavanja, podršku za kvalitetnu komunikaciju u porodici i/ili zajednici, podršku i smejrnice za korišćenje zdravstvenih usluga, kao i konkretne psiho-socijalne usluge koje imaju u savjetovalištu.

Related Posts