Bezbjednost Lična bezbjednost

ŠTA SVE RADI ZAŠTITAR I KOJA OVLAŠĆENJA IMA?

Zakonom o zaštiti lica i imovine, koji je usvojen 2013. godine, uređuje se djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, uslovi i način vršenja poslova zaštite kao i druga pitanja od značaja za vršenja poslova zaštite.

Funkcionisanje sistema zaštite ne ostvaruje se isključivo djelatnošću policije i drugih organa bezbijednosti, već i aktivnostima privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite. Djelatnost zaštite obuhvata:

 • Sprječavanje ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine i
 • Sprječavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima i imovini koji se štite.

Djelatnost zaštite obavlja se kao fizička i tehnička zaštita.

Fizička zaštita se vrši prisutnošću (ličnom) i neposrednom aktivnošću lica koje vrši poslove zaštite, unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora i oko štićenog lica (fizička zaštita se može vršiti i van štićenog objekta i granica štićenog prostora, pratilac vrijednosti i tjelohranitelj).

Tehnička zaštita vrši se upotrebom sredstava (tehničkih) koja imaju propisani kvalitet, u skladu sa utvrđenim međunarodnim standardima, oko štićenog objekta i u granicama štićenog prostora (cilj upotrebe tehničkih sistema je sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licu i imovini koji se štite).

Poslove zaštite vrše fizička lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite.

Privredno društvo (privatna firma), drugo pravno lice i preduzetnik (fizičko lice) koji obavljaju djelatnost zaštite, u pogledu prikupljanja, obrade, čuvanja, korišćenja i razmjene podataka o ličnosti, postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da sa podacima do kojih je došlo u vršenju poslova zaštite, a predstavljaju tajni podatak, postupa u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.

Poslovi zaštite su:

 • Zaštita imovine i objekata od uništavanja, oštećenja i krađe;
 • Zaštita prirodnog bogatstva, dobara i životne sredine;
 • Održavanje reda na javnim okupljanjima;
 • Zaštita lica od ugrožavanja njihovog života, fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava kao i drugih oblika ugrožavanja njihove bezbijednosti;
 • Zaštita stvari u transportu (pratnja novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti i dr.);
 • Zaštita imovine i objekata projektovanjem, ugradnjom i održavanjem alarmnih i video sistema i centrala, kao i drugih tehničkih sistema.

Poslove zaštite zavisno od vrste, složenosti i ovlašćenja vrše:

 • zaštitar lica i imovine;
 • zaštitar tehničar;
 • tjelohranitelj
 • pratilac vrijednosti
 • čuvar

Osposobljavanje lica za vršenje poslova zaštite mogu da vrše ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju licencu izdatu od organa državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja. Lice koje sa uspjehom završi program obuke za vršenje poslova zaštite dobija sertifikat o stručnoj osposobljenosti.

Ovlašćenja u vršenju poslova zaštite

Lice koje vrši poslove zaštite ovlašćeno je da:

 • utvrdi identitet lica;
 • daje upozorenja ili izdaje naređenja;
 • izvrši pregled lica, stvari i vozila;
 • zadrži lice zatečeno u izvršenju krivičnog djela;
 • obezbijedi mjesto događaja;
 • upotrijebi fizičku snagu i druga sredstva prinude (palica, sredstva za vezivanje, hemijska sredstva, itd.);
 • upotrijebi posebno dresiranog psa;
 • upotrijebi vatreno oružje.

Čuvar i tjelohranitelj ne mogu da primjenjuju ovlašćenja koja se odnose na upotrebu posebno dresiranog psa i vatrenog oružja.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i osnovna ljudska prava i slobode.

Related Posts