Bezbjednost Zaštita imovine

ŠTA SVE MOŽE DA RADI ZAŠTITAR: OD UTVRĐIVANJA IDENTITETA DO ZADRŽAVANJA LICA, UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE…

Lice koje vrši poslove zaštite ima različita ovlašćenja u toku radnog vremena, a primjenjuje ih unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora i oko štićenog lica, dok tjelohranitelj i pratilac vrijednosti mogu primjenjivati ovlašćenja izvan objekta i prostora, u slučaju krajnje nužde i nužne odbrane.

Lice koje vrši poslove zaštite utvrđuje identitet lica koje:

 • ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora;
 • se zatekne u štićenom objektu ili štićenom prostoru;
 • se zatekne u izvršenju krivičnog djela ili prekršaja na području štićenog objekta ili štićenog prostora;
 • može ugroziti život i bezbijednost štićenog lica.

Identitet lica zaštitar utvrđuje uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom.

Davanje upozorenja

Lice koje vrši poslove zaštite upozorava lice koje svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem radnje može da dovede u opasnost svoju bezbijednost ili bezbijednost štićenog lica, bezbijednost imovine i naruši red i mir u štićenom objektu i granicama štićenog prostora.

Upozorenje se daje radi:

 • Otklanjanja opasnosti po život i bezbijednost štićenog lica ;
 • Otklanjanja opasnosti za štićeni objekat;
 • Sprečavanja izvršenja krivičnog djela i prekršaja, hvatanja njihovih izvršilaca i obezbjeđenja tragova koji mogu poslužiti kao dokaz;
 • Održavanja reda i mira i uspostavljanja narušenog reda i mira u štićenom objektu ili prostoru;
 • Sprječavanja pristupa ili zadržavanja lica u štićenom objektu i granicama štićenog prostora.

Upozorenje se daje usmeno, pokretima ruku i tijela, svjetlosnim ili zvučnim signalima, isticanjem znakova, pisanih upozorenja i zabrana. Upozorenje mora biti dato na jasan i nedvosmislen način.

Licu kojem daje upozorenje zaštitar se obraća uljudno, blagim tonom, oslovljava ga persiranjem.

Lice koje vrši poslove zaštite će izdati naređenje ako lice ne postupi po datom upozorenju; radi odbijanja fizičkog ili napada uz upotrebu oružja usmjerenog prema štićenom licu ili štićenom objektu; radi sprečavanja neovlašćenog ulaska u štićeni objekat; radi udaljavanja lica iz štićenog objekta.

Naređenje se izdaje usmeno, na jasan i nedvosmislen način, kratko, jasno, povišenim tonom, uz prizvuk – atribut sile “ili ću upotrijebiti silu”.

Pregled lica, predmeta i vozila

Lice koje vrši poslove zaštite može da izvrši pregled:

 • lica i premeta koje lice, koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora, nosi sa sobom i
 • prevoznog sredstva koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora, kao i
 • lica koje može ugroziti život i bezbijednost štićenog lica.

Pregled lica mora da vrši lice koje je istog pola kao lice koje pregleda.

Pregledom prevoznog sredstva se smatra pregled otvorenih i zatvorenih prostora prevoznog sredstva i predmeta koji se prevoze. Pregled lica, predmeta i vozila može da se vrši uz upotrebu tehničkih sredstava.

Zadržavanje lica zatečenog u izvršenju krivičnog djela ili prekršaja

Lice koje vrši poslove zaštite će:

 • do dolaska policije zadržati lice koje je zatečeno u vršenju krivičnog djela ili prekršaja u štićenom objektu, štićenom prostoru ili oko štićenog lica ali ne duže od 2 časa;
 • izvršiti pregled zadržanog lica, radi otkrivanja oružja ili predmeta pogodnih za napad, odnosno predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku.

Oružje i predmete pogodne za napad, lice koje vrši poslove zaštite će privremeno oduzeti i predati policiji po dolasku.

Male security guard using portable radio outdoors

Obezbjeđenje mjesta događaja

Lice koje vrši poslove zaštite će obezbijediti mjesto događaja:

 • kad u štićenom objektu dođe do izvršenja krivičnog djela ili prekršaja u vezi sa kojim je potrebno izvršiti uviđaj, utvrditi ili razjasniti činjenice.

Lice koje vrši poslove zaštite će zadržati lice kojem ne može utvrditi identitet ako to lice može dati obavještenja za otkrivanje krivičnog djela ili prekršaja. Zadržavanje traje do dolaska policije, ali ne duže od 2 časa. O zadržavanju i razlozima zadržavanja, lice koje vrši poslove zaštite će, bez odlaganja obavijestiti policiju.

Upotreba sredstava prinude

Osnovni principi za primjenu sile su: zakonitost, nužnost i proporcionalnost.

Upotrebom sredstava prinude u smislu Zakona o zaštiti lica i imovine, smatra se upotreba fizičke snage, palice, sredstava za vezivanje i hemijskih sredstava.

Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti sredstva prinude:

 • samo ako na drugi način ne može zaštititi štićeno lice i štićeni objekat;
 • tako da se zaštita štićenog lica i štićenog objekta obavi srazmjerno opasnosti koju treba otkloniti i sa najmanje štetnih posljedica po lice protiv koga se sredstvo prinude upotrebljava.

Lice koje vrši poslove zaštite će, ako je to u datoj situaciji moguće, prije upotrebe sredstava prinude, na to upozoriti lice prema kome sredstvo prinude namjerava da upotrijebi.

Upotreba fizičke snage

Upotrebom fizičke snage, smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu drugih lica, kojima je cilj odbijanje napada ili savlađivanje otpora usmjerenog prema štićenom licu ili štićenom objektu.

Fizička snaga upotrebljava se na način da se prouzrokuje što manje štetnih posledica. Napadom se smatra svaka radnja koju lice preduzima da se štićeno lice povrijedi ili liši života, da nasilno uđe u štićeni objekat ili štićeni prostor ili da se lice koje vrši poslove zaštite omete u vršenju poslova.

Otporom se smatra svako suprostavljanje koje se može vršiti oglušavanjem ili zauzimanjem klečećeg, sjedećeg, ležećeg ili sličnog položaja (pasivni otpor) ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti ili preduzimanjem slične radnje (aktivni otpor).

Fizička snaga upotrebljava se u skladu sa pravilima vještine samoodbrane, a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica prema kojem je upotrijebljena.

Upotreba palice

Palica nije smrtonosno oružje niti je sredstvo za kažnjavanje.

Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti palicu ako je upotreba fizičke snage bezuspješna ili ne garantuje uspjeh.

Lice koje vrši poslove zaštite ne smije upotrijebiti palicu u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova lica, osim kao krajnju mjeru.

Prema licima mlađim od 18 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, palica se može upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život drugog lica.

Upotreba sredstava za vezivanje

Upotrebom sredstava za vezivanje smatra se: upotreba lisica, plastične zatege i drugih za to namijenjenih sredstava.

Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti sredstva za vezivanje radi:

 • sprečavanja otpora lica ili odbijanja napada usmjerenog na njega;
 • sprečavanja bjekstva lica;
 • onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja drugog lica.

Sredstva za vezivanje upotrebljavaju se na na način da se ruke lica vezuju, po pravilu iza leđa.

Prema licima mlađim od 18 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, sredstva za vezivanje se mogu upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život drugog lica.

Upotreba hemijskih sredstava

Upotrebom hemijskih sredstava smatra se upotreba suzavaca za kratkotrajnu upotrebu, koji po prestanku dejstva ne ostavljaju bilo kakve posledice za psihofizičko i opšte zdravstveno stanje, kao i hemijskih materija blažeg dejstva od suzavca.

Lice koje vrši poslove zaštite može da upotrijebi hemijska sredstva:

 • radi odbijanja napada i savlađivanja otpora koji se ne mogu suzbiti upotrebom fizičke snage i palice;
 • radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira;
 • radi udaljavanja lica iz štićenog objekta i štićenog prostora i
 • u slučajevima kad su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja (vatreno oružje se može upotrijebiti samo ako upotrebom drugih sredstava prinude ne može da se odbije istovremeni neskrivljeni napad kojim je ugrožen njegov život, život lica u štićenom objektu ili štićeni objekat).

Lice koje vrši poslove zaštite ne smije da upotrijebi hemijska sredstva prema licima koja se nalaze u blizini eksplozivno zapaljivih materija, na velikoj visini i na sličnim mjestima gdje bi mogao biti ugrožen život ljudi.

 

Related Posts