Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine

FIZIČKA ZAŠTITA: UPOTREBA PALICE U SLUČAJU NUŽDE

Upotrebom fizičke snage, u smislu Zakona o zaštiti lica i imovine, smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu drugog lica, kojima je cilj odbijanje napada ili savlađivanje otpora usmjerenog prema štićenom licu ili štićenom objektu. Fizička snaga upotrebljava se tako da se prouzrokuje što manje štetnih posljedica.

Napadom se smatra svaka radnja koju lice preduzima da se štićeno lice povrijedi ili liši života, da nasilno uđe u štićeni objekat ili štićeni prostor ili da lice koje vrši poslove zaštite omete u vršenju poslova.
Otporom se smatra svako suprostavljanje koje se može vršiti oglušavanjem ili zauzimanjem klečećeg, sjedećeg, ležećeg ili sličnog položaja (pasivni otpor) ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti ili preduzimanjem slične radnje (aktivni otpor). Fizička snaga upotrebljava se u skladu sa pravilima vještine samoodbrane, a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica prema kojem je upotrijebljena.

Osnovna dužnost lica koje vrši poslove fizičke zaštite je da suzbije napad na fizički integritet ili imovinu lica koje štiti, objekat ili stvari u transportu koje obezbjedjuje i spriječi ulazak neovlašćenih ili sumnjivih lica u prostor ili objekat, odnosno udalji ta lica sa prostora ili iz objekta, kao i prilikom zadržavanja lica zatečenog u izvršenju krivičnog djela ili prekršaja, ukoliko isti pruža otpor.
Neophodan dio ove dužnosti je i primjena sile kada je to potrebno. Zakon reguliše primjenu sile: može se primjenjivati samo kada je nužno i mora da bude primijenjena u razumnoj mjeri i u proporciji sa izraženom prijetnjom.

Zakoni u demokratskom društvu zahtijevaju da ovlašćena lica budu odgovorna za svoje postupke prilikom primjene sile kao i da moraju imati opravdanje za svoje postupke.
Zabranjeno je zaštitaru nanositi licu udarce otvorenom šakom, jer to potcjenjuje i omalovažava čovjeka, kao i čupanje za uši, nos, brkove, kao i udarce predjelu glave i genitalija, na koji bi se način lice usmrtilo ili trajno fizički onesposobilo.

Upotreba palice

Pod upotrebom palice smatra se udarac palicom u cilju savladavanja otpora lica koje onemogućava (ometa) zaštitara u vršenju poslova zaštite i odbijanja napada od zaštitara lica i objekta koji štiti.
Lice koje vrši poslove zaštite (zaštitar) palicu neće upotrijebiti prema licu koje pruža pasivni otpor.
Palica nije smrtonosno oružje niti je sredstvo za kažnjavanje.
Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti palicu ako je upotreba fizičke snage bezuspješna ili ne garantuje uspjeh.
Lice koje vrši poslove zaštite ne smije upotrijebiti palicu u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova lica, osim kao krajnju mjeru.
Prema licima mlađim od 18 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, palica se može upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život drugog lica.

Dijelovi palice:
– Držač
– Najlonska traka za zglob
– Tijelo palice.

Nošenje palice

1. Palica treba da se nosi na zakačku (na opasaču) sve vrijeme, na strani koja više odgovara licu koje vrši poslove fizičke zaštite.
2. Ne smije da ometa pristup pištolju.
3. Treba je izvlačiti jačom rukom.
4. Kada se izvuče, palicu treba držati za predviđeni držač.
5.Pri upotrebi, palac treba da bude provučen kroz traku, koja stoji oko zgloba i zamotana oko ruke da bi učvrstila palicu, ali da se palica istovremeno može bezbjedno osloboditi ukoliko lice koje vrši poslove fizičke zaštite bude primorano da je brzo ispusti.

Upotreba palice

Prilikom upotrebe palice prema licu, u zakonski propisanim slučajevima, treba je upotrebljavati tako da ona sklizne niz tijelo (da očeše) lica prema kojem se upotrebljava jer se tako postiže veći efekat a izbjegava se mogućnost povrede lica. Ciljne tačke na tijelu za upotrebu palice su ruke iznad laktova i noge iznad koljena.
Upotreba palice se može kombinovati sa upotrebom fizičke snage. Ciljna mjesta – Udarci u centar mase nogu i tijela stvaraju talase šoka.

Zone udaraca

Da bi se povećalo dejstvo udarca na tijelo, lica koje vrše poslove fizičke zaštite treba da shvate značaj upotrebe palice. Udarci se primjenjuju na ciljna mjesta i to poslednjim dijelom palice u dužini od 6-7 centimetara od kraja palice.
Tehnika upotrebe palice osmišljena je da 90% vremena bude uspešna, u 90% situacija sa kojima se lica koje vrše poslove fizičke zaštite susrijeće. Ništa ne funkcioniše 100% vremena, tako da ne treba odustati od dobre tehnike samo zato što u nekim situacijama nije funkcionisala.

Borbeni položaj

Borbeni položaj osmišljen je da poveća domet palice, dok istovremeno lice koje vrši poslove fizičke zaštite pruža najbolji odbrambeni položaj. Položaj šalje jaku i jasnu poruku osumnjičenom da je lice koje vrši poslove fizičke zaštite spremno za eventualni napad.

Ono što je jako bitno zapamtiti:
– Položaj stopala je isti kao i kod položaja za intervju.
– Stopala su malo više raširena a položaj za nadgledanje je malo dublji.
– Slabija ruka je u nivou očiju sa laktom blago savijenim, i tako štiti gornji dio tijela.
– Jača ruka čvrsto drži palicu.
– Palica se drži u nivou brade.
– Ako je palica odložena, stavlja se na rame jače ruke.
Tokom upotrebe palice slabija ruka se drži u nivou očiju da tako štiti lice koje vrši poslove fizičke zaštite.

Related Posts