Bezbjednost

PRAVILA POSTUPANJA PRI OBAVLJANJU POSLOVA PRATNJE VRIJEDNOSTI

Problem fizičke zaštite transporta novca i drugih vrijednih stvari oduvjek je bio pristuan, a u današnje vrijeme posebno je aktuelan. Logično je pretpostaviti da je lakše izvršiti kriminalni napad i prisvajanje novca, hartija od vrijednosti, zlata, kulturnih dobara i drugih vrijednosti i skupocjenosti za vrijeme njihovog transporta, nego su smješteni u odredjenom objektu i još dobro fizički i tehnički obezbjeđeni.

Transport novca i drugih vrijednih stvari ne može se isključiti, jer je to nužna potreba savremenog poslovanja i aktuelnog kulturnog života. Zbog toga je i nužno da se i preduzimaju blagotvorne mjere fizičkog, po mogućnosti i tehničkog obezbjedjenja i zaštiti svakog vrijednijeg transporta, jer je to i garancija njegove sigurnosti i prispjeća do odredišnog mjesta. U suprotnom, skupocjeni predmeti koji se transportuju postaće lak plijen kriminalnih napada, čiji akteri djeluju organizovano i munjevito, u sve nužne prethodne pripreme, ne libeći se da u svakoj situaciji upotrijebe i vatreno oružje u cilju ostvarivanja svojih namjera.

U svakom konkretnom slučaju, bitno je da se prilikom transporta vrijednih stvari planira fizičko obezbjedjenje, uz tačno odredjivanje broja radnika koji će pratiti transport, njihovo naoružanje, vrijeme polaska, pravac kretanja i dr., a u slučajevima kada se radi o većoj vrijednosti novca, zlata ili kulturnih dobara, nužna je saradnja sa policijom, pa i njihovo uključivanje u obezbjeđenje i zaštitu takvog transporta.

Obezbjeđenje i zaštitu transporta novca i drugih vrijednosti  takođe obavljaju radnici koji obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite imovine u preduzeću ili drugom pravnom licu čija se imovina transportuje. Za vrijeme transporta radnici fizičkog obezbjeđenja imaju pravo i dužnost da upotrijebe vatreno oružje koje nose sa sobom, pod istim uslovima kao i kada obezbjeđuju objekat.

Obavljanje poslova obezbjeđenja i zaštite transporta sa vrijednim stvarima je složen i odgovoran zadatak, pa je nužno da ga vrše stručni, sposobni, spremni i iskusni radnici koji duže vrijeme obavljaju te poslove.
U sklopu obavljanja privredne i vanprivredne djelatnosti mnoga preduzeća i druga pravna lica imaju potrebu da novac prebacuju, odnosno transportuju sa jednog na drugo mjesto. Preduzeća koja imaju zbirnu blagajnu, novac od dnevnog pazara svakodnevno prikupljaju na jednom mjestu. Takođe, novac se za potrebe plata i druge osnovane potrebe prenosi iz banaka u preduzeća i druga pravna lica, kao i iz pošta do drugih korisnika, odnosno i obratno u cilju njegove uplate. Transport novca može, u zavisnosti od potrebe i njegove namjene, da se vrši u jednom gradu ili između dva ili više mjesta.

Savremeno poslovanje ukazuje na potrebu transporta zlata i zlatnih preradjevina, bilo od proizvođača do kupca, specijalizovanih prodavnica i robnih kuća.
Raznovrsni eksponati sa svojstvom kulturnog dobra često se transportuju iz jednog u drugo mjesto u cilju organizovanja raznih izložbi, smještaja eksponata u razne muzeje i u druge svrhe. U odredjenim situacijama kulturna dobra se prebacuju i na relaciji više stranih zemalja, naročito kada su u pitanju međunarodne izložbe i druge značajne kulturne i druge manifestacije.

U svim navedenim slučajevima nužno je preduzeti odgovarajuće mjere obezbjeđenja i zaštite, kako bi se u toku transporta spriječila mogućnost kriminalnih napada, oduzimanja i prisvajanja novca, zlata, zlatnih preradjevina i eksponata kulturnih dobara. U sklopu toga, preduzeće ili drugo pravno lice mora predvidjeti način transporta ovih vrijednosti i preduzeti odgovarajuće mjere i radnje kao što su:

• Ne dozvoliti da pojedinac, bez ikakve pratnje i zaštite, nosi veću količinu novca, najčešće iz banke u preduzeće i drugo pravno lice. Lice koje nosi novac mora da bude u pratnji sa najmanje još jednim, ali naoružanim licem, odnosno radnikom fizičkog obezbjeđenja i zaštite, čiji zadatak i jeste da obezbjeđuje novac i da u tom smislu preduzima odgovarajuće mjere i radnje, koje i spadaju u okvir njegovih prava i dužnosti.
• Transport novca na dužoj relaciji vrši se vozilom u pratnji jednog ili dva naoružana lica, pripadnika fizičkog obezbjeđenja. Vozilo se ne smije zaustavljati ni zadržavati ili na bilo koji drugi način skretati pažnju, već se osnovni zadatak mora izvršiti na ozbiljan, stručan i korektan način. Kada je u pitanju veća količina novca, potrebne su i odredjene konsultacije i uputstva policije, a u pojedinim situacijama i njihovo uključivanje u obezbjeđenje i zaštitu transporta.
• Prilikom planiranja mjera obezbjeđenja i zaštite transporta treba voditi računa da podaci o količini novca, vremenu polaska, načinu transporta, relaciji, pravcu kretanja, odredišnom mjestu, broju radnika fizičkog obezbjeđenja koji vrše zaštitu transporta, naoružanju i drugih preduzetim mjerama i radnjama, smiju da budu dostupni isključivo najužem broju odgovornih lica.
• Treba izbjegavati da se uvjek polazi u isto vrijeme, sa istog mjesta, istim vozilom i maršutom, pa je u organizovanju transporta novca nužno mijenjati navedene faktore, što će svakako doprinijeti i većoj sigurnosti transporta.
• Transport zlata, uglavnom se vrši na dužim relacijama, mada su prisutni i slučajevi njegovog transporta u okviru istog ili susjednih gradova. Kada se radi o manjim količinama i na kraćoj relaciji, transport zlata i zlatnih preradjevina se vrši na identičan način kao i transport novca. Međutim, kada je u pitanju transport većih količina zlata, nužna je i saradnja sa policijom i njihovo uključivanje u obezbjeđenje i zaštitu ovakvog transporta. To podrazumijeva i angažovanje specijalnih policijskih vozila i odredjen broj naoružanih i specijalno obučenih službenika policije. U preduzeću i drugom pravnom licu odakle se zlato transportuje moraju se preduzeti sve mjere zaštite u odnosu na podatke koji se odnose na količinu zlata, vrijeme i mjesto polaska transporta, pravac kretanja i odredišno mjesto, kako isti ne bi bili dostupni neovlašćenim licima.
• Transport kulturnih dobara treba vršiti obavezno uz pratnju jednog ili dvojice naoružanih radnika fizičkog obezbjedjenja, s tim, što se i na ovaj transport odnosi sve ono što je rečeno o čuvanju tajnosti bitnih podataka kod transporta novca i zlata. U pojedinim slučajevima, kada se radi o vrijednim i skupocjenim eksponatima, u obezbjeđenju i zaštiti takvog transporta angažuju se specijalizovani policijski službenici.
Novac, zlato i kulturna dobra oduvjek su bili poseban predmet interesovanja i kriminalnih napada raznih pojedinaca i organizovanih kriminalaca. U poslednje vrijeme zapaženi su i organizovani napadi na ove vrijednosti, kojom prilikom olako se upotrebljava vatreno oružje od strane napadača, što ima za posledicu i smrt nekog od lica koja su učestvovala u transportu. Međutim, ovakvi napadi uglavnom se preduzimaju prema onim transportima koji nijesu bili obezbjedjivani i zaštićeni, bilo od strane radnika fizičkog obezbjeđenja ili pripadnika policije, što opšte ukazuje na dobru organizovanost kriminalaca i njihovo praćenje situacije.

Razni eksponati kulturnih dobara posebno su interesantni za razne kriminalce, tim prije, što postoji znatna nesrazmjernost u otkupnoj cijeni u zemlji i prodajnih cijena u inostranstvu. Prilikom preduzimanja mjera obezbjeđenja i zaštite transporta kulturnih dobara treba imati u vidu da se najčešće oduzimaju i prisvajaju sledeći eksponati: umjetničke slike, ikone, skulpture, krstovi, kandila, amfore, antički nakit, stari novac, staro oružje, narodne nošnje i dr. Takođe, od bitnog značaja je i poznavanje činjenice da lica koja se bave kriminalnim napadima na kulturna dobra, takođe pristupaju izvršenju napada organizovano i proučavaju mjesto, vrijeme i način transporta, odnosno da li je transport obezbijeđen i zaštićen i na koji način.
Naprijed navedene činjenice treba detaljno razmotriti i analizirati i uzimati u obzir prilikom planiranja mjera fizičkog obezbjeđenja i zaštite svakog transporta.

Related Posts